:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในและนอกอาคารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 5 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าไผ่

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในและนอกอาคารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 5 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร