:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่  จะดำเนินการเพื่อให้การจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลป่าไผ่  เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตตำบลป่าไผ่  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความสำคัญของการเสียภาษีให้ประชาชนทั้ง  12  หมู่บ้าน  โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี  และบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆ  ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษี  เทศบาลตำบลป่าไผ่

  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ  2566รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีตามวัน  เวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร