เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,631
เดือนที่แล้ว
3,332
ปีนี้
34,303
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
68,919
ไอพี ของคุณ
18.207.134.98


วันที่ 9 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ เพื่อสร้างความเข้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบถึงโทษ ผลกระทบของเหล้า เพื่อนำไปสู่การลด ละเลิกเหล้า รวมถึงเกิดกฏ กติกา ข้อตกลงในหมู่บ้านในการงดเหล้าในงานศพ โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 19 กันยาน 2562 กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดทำ โครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการส่งมอบพัสดุ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 4 ระบบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะแหลบ หมู่ที่4 บ้านวังมน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

18 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมอบรม โครงการ "เผยแพร่ให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนิติกรเทศบาลตำบลป่าไผ่ และประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 กันยายน 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน ส่งเสริมในการจัดทำถังขยะเปียก กำหนดกลุ่มเป้าหมาย บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่ 11 รวม 156 ครัวเรือน โดยนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ณ บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 กันยายน 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดอบรมกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาและการจัดการมรดก เพื่อเผยแพร่แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการประชาชนใส่ใจกฎหมาย ห่างไกลคดีความ ประปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 กันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน ส่งเสริมในการจัดทำถังขยะเปียก กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 5,7,8 รวม 407 ครัวเรือน นำโดย นายศักด์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

12 กันยายน 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ เพื่อสร้างความเข้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบถึงโทษ ผลกระทบของเหล้า เพื่อนำไปสู่การลด ละเลิกเหล้า รวมถึงเกิดกฏ กติกา ข้อตกลงในหมู่บ้านในการงดเหล้าในงานศพ โดยมีนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 กันยายน 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่พี่น้องราษฎร ผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ

10 กันยายน 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ

09 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 งานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่รับโลห์รางวัลเพื่อแสดงถึง อปท. ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้มอบรางวัล และร่วมให้โอวาทในการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นหนึ่งใน 88 แห่งที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ ในงานการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ EMS Forum ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

06 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 งานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการและการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ EMS Forum ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังได้พบปะพูดคุย มอบหมายงานหน้าที่ภารกิจตลอดทั้งเดือน ทั้งการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งกำชับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เฝ้าระวังเหตุอุทกภัย เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกปริมาณที่มากและดินอิ่มน้ำ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหล่หลาก ร่วมไปถึงเฝ้าดูปริมาณมวลน้ำและสถานการณ์ของแม่น้ำลี้จากแหล่งต้นน้ำ ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังให้กำลังใจในการทำงาน ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (473 รายการ)