เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
948
เดือนที่แล้ว
2,343
ปีนี้
21,493
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
99,610
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89


วันนี้ 14กรกฎาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ดำเนินการแจกแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหนังสือแจ้งประเมินที่ดิน พร้อมทั้งรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายโดยได้ดำเนินการออกให้บริการในพื้นบ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข และมอบเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบสเปรย์กำจัดยุงให้แก่ อสม.แต่ละหมู่บ้านในตำบลป่าไผ่ เพื่อนำไปใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดย น.ส.สิรินาถ คำใจหนัก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ลี้ และ นางพิเกษร์ แก้วกัน ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยแหน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้พบปะพูดคุยเรื่องของการทำงาน และเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนอยู่สม่ำเสมอกับพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้รับบริการอย่างทั่วถึงแม่นยําชัดเจนและรวดเร็ว ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหล่ายท่า หมู่4 ตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ออกสำรวจจุดลำน้ำลี้ที่ไหลผ่านตำบลป่าไผ่เนื่องจากน้ำส่งกลิ่นเหม็น บริเวณฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ บ้านหล่ายท่า หมู่ที่4 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำเน่าเสีย ณ บ้านหล่ายท่าตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ดำเนินการแจกแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหนังสือแจ้งประเมินที่ดิน พร้อมทั้งรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายโดยได้ดำเนินการออกให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านดงสักงามและหมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำเย็น ได้รับการตอบรับและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

13 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ไดัมอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. กลุ่มอสม.แต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ ได้มีมาตรการการป้องกันโรค Covid-19 วัดไข้ที่จุดคัดกรองก่อนเข้ารับเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากาก face shield เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้นายอัครเดช คำภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจน พบปะพูดคุยและกล่าวทักทายนักเรียนผู้สูงอายุ ในวันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา "การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" ในการนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก นางสาวธนพร ปะวัลละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

08 กรกฎาคม 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียน สพฐ ทั้ง 5 โรง ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 แห่เทียนพรรษาถวายวัดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ พร้อมปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษ โดยกิจกกรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดบ้านป่าจี้เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้มอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ในปี 2562 ณ วัดบ้านป่าจี้ หมู่3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประชุมพนักงานประจำเดือน นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนจ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ มอบนโยบายการทำงานตลอดทั้งเดือน รวมไปถึงหัวหน้าแต่ละกองรายงานผลการทำงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อ covid-19 อย่างต่อเนื่อง และโรคที่มาในฤดูฝน โรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2563 เป็นวันแรก โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่และคณะบริหาร ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติพร้อมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทั้งนี้ยังได้พบปะ พูดคุยทักทายกับน้องๆเด็กนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อ Covid-19 ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการคัดกรองตรวจวัดไข้ ก่อนเข้า-ออกโรงเรียนและก่อนขึ้น ลงรถโรงเรียน นักเรียนทุกคน รวมถึงครู และบุคลากรทุกคนที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก จะต้องได้รับการวัดอุณหภูมิในร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนเข้า-ออกโรงเรียน ก่อนขึ้น ลงรถโรงเรียน ก่อนเข้า-ออกห้องเรียน การเว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน ไม่เกิน 15 คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจัดพื้นที่ ให้นักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน กำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน จัดให้นักเรียนนอนห่างกันห้องละไม่เกิน 10 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล ตำบลป่าไผ่ และนายจีระศักดิ์ อธิยะ ท้องถิ่นอำเภอลี้ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายชุดสังฑทานและชุดไทยธรรมซึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งออกตรวจสอบร้านอาหารตามสั่ง หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาด และร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลป่าไผ่เพื่อ พิจารณามอบป้ายลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน

01 กรกฎาคม 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยมีนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง ให้แก่ประชาชนและเยวชนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ และกลุ่มเยาวชนตำบลป่าไผ่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

30 มิถุนายน 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู ได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ทุกงานนำระดับ
นำเสนอแผนภาพรวม รวมถึงแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

30 มิถุนายน 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า

30 มิถุนายน 2563

วันที่ 29 มิถนายน 2563 งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่และกองการศึกาษาเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดกิจกรรมปรับรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และบริเวณโดยรอบอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น ให้กับผู้ที่มาติดตอราชการในเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งพิธีปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ั อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

29 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 42  (617 รายการ)