เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,747
เดือนที่แล้ว
3,262
ปีนี้
6,009
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
84,126
ไอพี ของคุณ
3.234.208.66


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ และงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดดูด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องการจัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ และแก้ไขปริมาณขยะพลาสติดในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองช่าง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการจัดทำห้องปลอดฝุ่น Safety Zone ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนในการกำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพิ้นที่จังหวัด โดยเน้นพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมห้องปลอดฝุ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องปลอดฝุ่น Safety Zone เทศบาลตำบลป่าไผ่และห้อง Safety Zone โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำผง จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายวิไล โลนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำผง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและหวังว่าทางคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำผง จังหวัดสุรินทร์ จะได้รับความรู้จากเทศบาลตำบลป่าไผ่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของท่านต่อไป

19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายณัฐวุฒิ ไซยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ยังได้มีประชาชนพี่น้อง กลุ่มประธานผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่และกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมเข้ารับฟังในการประชุมสภาครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมีการมอบไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. ชุด ชรบ.หมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันไฟป่า หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวศิริพร กันธิยะ ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กรรมการ สมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและนายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อติดตามผลการเรียน ติดตามเรื่องสุขภาพนักเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน และมอ ผ้าห่ม ให้กับ ด.ญ.หทัยชนก สุวิมลกิจ นักเรียนชั้นอนุบาล2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านราษฎรเพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส รายนางนวลสำลี กาสุนันท์ บ้านเลขที่ 342 หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอัครเดช คำภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมออกพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่
นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่
พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11
บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4
ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
และความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงาน

และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5"

ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ "ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5" ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่
และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ นายอัครเดช คำภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้นำนักเรียนผู้สูงอาย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทางสังคมที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
การได้มีกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้เกิดการคลายเหงาและทำให้มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

03 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ และรอบๆอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

30 มกราคม 2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลป่าไผ่ เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้และแนวคิดต่างๆที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลป่าไผ่ต่อไป

30 มกราคม 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ รพสต.บ้านห้วยแหนและอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ดำเนินการดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (Mask Black Edition) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมแผ่นพับให้ความรู้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านห้วยแหน ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีและให้ความถึงอันตรายของฝุ่นละออง (PM 2.5) ณ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

28 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 37  (545 รายการ)