เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
1,220
ปีนี้
663
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
11,476
ไอพี ของคุณ
54.242.175.98
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่

    วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นการกำหนดถึงสภาพการณ์พัฒนาที่ทุกภาคส่วนปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีหรือให้เป็น วิสัยทัศน์ที่ดีจึงจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงโฉมหน้าใหม่ของท้องถิ่นในอนาคตโดยความเห็นพ้องต้องกันของทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าไผ่จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวให้นำไปสู่จุดมุ่งหวังสูงสุดของท้องถิ่น ได้ดังนี้

“ตำบลในหลวงเสด็จ  เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี  อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
   
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจที่ 2  มุ่งเน้นให้ประชาชนตำบลป่าไผ่ทุกคน ได้รับการบริการที่เป็นเลิศ และเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาและการศึกษาตามอัธยาศัย ของเด็กเยาวชน ประชาชนตำบลป่าไผ่

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจที่ 6  พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 7  มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นเทศบาลแห่งเศรษฐกิจที่มั่นคง

พันธกิจที่ 8   ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาในตำบลป่าไผ่ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่น