เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
824
เดือนที่แล้ว
1,751
ปีนี้
11,129
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
21,942
ไอพี ของคุณ
54.225.57.230


อำนาจหน้าที่กองคลัง

นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล


นางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการ


นางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ


นางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี


ว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมา


นายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมา


นางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมา


นายราชันย์ ตันมูล
พนักงานจ้างเหมา


ว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา


อำนาจหน้าที่ กองคลัง


กองคลัง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้
 ฝ่ายบริหารงานคลัง
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการเงิน งานบัญชี งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
  งานการเงิน
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย  การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน  ประจำปี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  งานบัญชี
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบหลักฐาน  ใบสำคัญคู่จ่าย เงินลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน  บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย เก็บรักษาใบสำคัญ   ทำรายงานการเงินเป็นประจำเดือนประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย  ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป  และนอกงบประมาณ ควบคุมการทำบัญชีทุกประเภท ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจำทรัพย์สิน  การควบคุมการรับ – การจ่าย ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนชำระภาษี  (ผ.ท.๕) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี    ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและรับชำระรายได้จากประเภทต่างๆ งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  ในทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท. ๕)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงินต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานพัฒนารายได้ และงานเร่งรัดรายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย