เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
948
เดือนที่แล้ว
2,343
ปีนี้
21,493
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
99,610
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
-----------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่ จะดำเนินการเพื่อให้การจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตตำบลป่าไผ่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความสำคัญของการเสียภาษีให้ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี และบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆ ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษี เทศบาลตำบลป่าไผ่

จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีตามวัน เวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศนี้

13 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะ ที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายซึ่งก่อให้เกิด "โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสชิกา"

26 มิถุนายน 2563

#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
✅ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563
.
เทศบาลฯ ส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6
พร้อมระบุค่าส่งภาษีให้ผู้เสียภาษี
โดยมีแบบแสดงรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7 และ ภ.ด.ส.8) แนบไปให้ด้วย
.
 เฉพาะปีนี้ (2563) คิดภาษีตามอัตราที่กำหนด
เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเท่าไรแล้ว จะได้ลด 90%
 #จ่ายเพียง 10% ของเงินที่คำนวณได้ ????
 ปี 2564 คิดภาษีตามอัตราที่กำหนด

อย่าลืม ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 
ค่าภาษี 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้ 3 งวด
เสียภาษีช้า // เกินกำหนด ⛔️
⛔️ เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ 053-096253 ต่อ 15

25 มิถุนายน 2563

25 มิถุนายน 2563

22 มิถุนายน 2563

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ให้ลดจํานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจํานวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วแต่กรณี สําหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
1.1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
1.2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
1.3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 1.1 และ 1.2
1.3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

2. การลดจำนวนภาษีตามข้อ 1 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้
2.1.สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้รับการยกเว้น ในสามปีแรก (พ.ศ.2563-2564) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) เป็นบุคคลธรรมดา
(3) ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
2.2.ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือ ภาษีบํารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึ่งชําระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2522 มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือ จึงชําระ ในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษี ดังนี้
(1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ
(2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจำนวนภาษีที่เหลือ
(3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) ประจําปี พ.ศ. 2563 สามารถชําระภาษีใด้ภายในเดือน สิงหาคม 2563
กรณีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 05-309-6253 ต่อ 15 ,

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

11 มิถุนายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/jvmue5 หรือ

09 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารและ สถานที่ราชการเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ให้มีมาตรการที่เหมาะสมรัดกุมขึ้น เทศบาลตำบลป่าไผ่จึงประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารและสถานที่ราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการปฏิบัติ ดังนี

30 มีนาคม 2563

ภาษีป้าย
ป้าย ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า หรือกิจการหารายได้

-เจ้าของป้าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายใน มีนาคม ทุกปี
-หากยื่นแบบล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ (เงินเพิ่ม) ร้อยละ 10
-ชำระภาษีแล้ว ต้องติดหลักฐานการชำระภาษี
(ใบเสร็จภาษีป้าย) ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ สำนักงาน ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โทร053-096-253

23 มีนาคม 2563

แนวทางและมาตรการในการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยให้งดการจัดกิจกรรมขบวนแห่ มหรสพ การแสดงและการประกวดต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะการชุมนุมหรือรวมกลุ่มของผู้คนมาอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1. มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีการให้คำแนะนำบุคคลที่มีอาการป่วย
3. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการวัดไข้
4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย
5.จัดให้มีการลงทะเบียน โดยมีข้อมูลอย่างน้อย คือ ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์
6.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

17 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ มีความจำเป็นต้องงดให้บริการศูนย์ ICT ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 และลดความเสี่ยงของผู้ที่มาใช้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวก

17 มีนาคม 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
05 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 กุมภาพันธ์ 2563

29 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)