:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
กองคลัง
นางโสภาภรณ์ ปาละมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลัง
นางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชญานิน อินทนนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิราพร คำยอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายราชันย์ ตันมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน จันตาทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายอนุรักษ์ นาพิมพ์
คนงาน
นางสาวมัญชรี อริยะจ้อน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมา