:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมเดช ขัดผาบ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
โทร 086-1961970
นายจักรกริศน์ กันทะวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
โทร 084-3780167
นางศรีพรรณ หมื่นปัญญา
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
โทร 086-7317442
นายพงศกร ตุ่นวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
โทร 093-1360825
นายยก ปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
โทร 093-2240601