:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนภาพร อุดแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโสภาพร ปาละมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกัลยรัตน์ ลาดใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม