:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.อ.อภิชา ธนยศอุดม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร 0654695978
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโสภาพร ปาละมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0819801768
นายอดุลย์ ใจก้อน
นายช่างโยธารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0882523585
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 0856950747
นางธีรยา ธรรมกันทะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 0647415516