:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
กองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกัลยรัตน์ ลาดใจ
นักพัฒนาชุมชน
นายพีรพงษ์ พรมคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าที่ร้อยตรีฐิติศักดิ์ วรรณปัน
พนักงานจ้างเหมา